Kiinteistöhankintojen luvanvaraisuuteen muutoksia vuoden 2020 alusta

Vuoden 2020 alusta kiinteistöhankinnat muuttuvat luvanvaraisiksi siltä osin, kun kiinteistön hankkijana on muu kuin EU tai ETA-alueella kotipaikan pitävä yhteisö tai Euroopan unionin jäsenvaltion tai ETA-alueen valtion kansalainen. Myös välillinen omistus yhtiössä vaikuttaa luvanvaraisuuteen.

Mikäli muualla kuin Euroopan unionin tai ETA-alueella kotipaikkaansa pitävän yhteisön tai näiden alueen valtion kansalaisen omistus EU:n tai ETA-alueella kotipaikkaansa pitävän yhteisön äänimäärästä on yli kymmenesosa tai tällainen käyttää tosiallista vaikutusvaltaa yhtiössä, tulee kiinteistön omistusoikeuden siirtoon pyytää lupa. Lupa haetaan puolustusministeriöltä ja hakemus on maksullinen. Hakijan tulee luvan hakemisen yhteydessä itse esittää selvitys omistuksestaan tai määräysvallastaan yhtiössä. Hakemukset eivät ole julkisia.

Lupaa ei tarvitse hakea, mikäli kiinteistön luovuttaja on saajan puoliso tai perintökaaren mukainen perillinen. Laki ei myöskään koske kiinteistökauppoja Ahvenanmaan maakunnassa.

Lakialoitteen taustalla on ollut Itämeren alueen turvallisuustilanteen muuttuminen ja lain perusteluna on kansallisen turvallisuuden takaaminen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, ettei luvan antaminen vaaranna maanpuolustuksen järjestämistä ja rajavalvonnan turvaamista. Puolustusministeriö tiedottaa asiasta tarkemmin vielä kuluvan syksyn aikana, mutta lähtökohtaisesti ministeriö on arvioinut, ettei luvan hakemisella ole merkittävää vaikutusta kiinteistökauppoihin. Asiaa valmistelleen ministeriön suullisen epävirallisen kannanoton mukaan lupien epääminen tullee olemaan hyvin poikkeava ratkaisu.

Arvio käsittelyaikojen pituudesta on viikosta kahteen viikkoa ja lupaa voi hakea heti, kun kaupan kohde ja ostaja ovat vahvistuneet. Aluksi lupaa voi hakea vain paperisella hakemuksella, mutta myöhemmässä vaiheessa hakemusten osalta siirrytään sähköiseen järjestelmään. Hallituksen esityksen taustalla on tavoite kasvattaa viranomaisten mahdollisuutta seurata kiinteistöomistusten jakautumista eikä niinkään vaikuttaa Suomeen tehtäviin kiinteistöinvestointeihin.


Kuka?

Taina Pellonmaa

Corporate Law Leader, Executive Director Taina Pellonmaa vastaa EY Suomen Corporate Law -ryhmästä, joka keskittyy yleiseen liikejuridiikkaan, yhtiö- ja sopimusoikeuteen, rahoitusoikeuteen, IT- ja immateriaalioikeuteen, julkisoikeuteen, kiinteistöoikeuteen ja insolvenssioikeuteen.

taina.pellonmaa@fi.ey.com